Ervenconsulent voor gemeenten

Een onafhankelijk advies van een ervenspecialist
< Productoverzicht
 • Boerenerven

Als gemeente krijgt u regelmatig verzoeken van erfeigenaren voor veranderingen op het erf. Bijvoorbeeld voor een uitbreiding van het erf door bouw van een nieuwe schuur, functieveranderingen van erven of aanvragen voor Ruimte voor Ruimte. Bij de ontwikkeling of transformatie van erven is het belangrijk goed na te denken over de gevolgen van bouwaanvragen voor de ruimtelijke kwaliteit van landschap en erf. Liggen er juist kansen om de kwaliteit te versterken, of staat de kwaliteit onder druk?

Heeft u bij deze afweging behoefte aan advies van een onafhankelijk deskundige op het gebied van (boeren)erven in Noord-Holland met veel kennis op het gebied van ruimtelijke kwaliteit van landschap, erf en bebouwing? Dan kunt u de ervenconsulent inschakelen.

De ervenconsulent is een samenwerking tussen Welstandszorg Noord Holland (WZNH) en Natuurlijke Zaken.

Wat kan de ervenconsulent doen voor gemeenten?

 • De ervenconsulent geeft bij vraagstukken die de ruimtelijke kwaliteit van erven betreffen een integraal advies op hoofdlijnen in relatie tot ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke inpassing en cultuurhistorische waarden.
 • Het advies kan alle onderdelen van het erf bevatten: rood (gebouwen), groen (beplanting), blauw (water), grijs (verharding).
 • Onafhankelijk advies, dus niet alleen vanuit de wensen van de initiatiefnemer.
 • In een vroeg stadium en het liefst voor het indienen van een omgevingsvergunning initiatiefnemers begeleiden bij de planvorming.
 • Daarbij het advies baseren op het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de gemeente.
 • De gemeente adviseren over ontwikkeling van landschapsbeleid.
 • De gemeente ondersteunen bij het opstellen van beleidskader bijvoorbeeld selectiecriteria voor inpassing van paardenbakken of andere paardenbouwwerken op of buiten erven (toetsingskader).

 

Voordelen

 • onafhankelijk deskundig advies
 • gevolgen ruimtelijke inrichting duidelijk in beeld
 • kennis landschap en cultuurhistorie geïntegreerd
 • advies in lijn met bestemmings- en omgevingsplannen