Carola van den Tempel

Slapen doe je maar in de winter

Carola van den Tempel is na haar opleiding Bos- en Natuurbeheer gaan werken als ecoloog. Sinds 3 jaar werkt zij voor Landschap Noord-Holland. Met als specialiteit faunaonderzoek is zij in de zomer buiten veel bezig met inventarisaties. Zowel Flora- en Faunawet gerelateerde inventarisaties van onder andere gierzwaluwen en vleermuizen als biodiversiteitsonderzoek van bijvoorbeeld vlinders. Ook geeft Carola cursussen in hoe soorten te herkennen, of hoe onderzoek naar soorten moet worden uitgevoerd. Carola heeft kennis van de natuurwetgeving. Ze helpt u met het aanvragen van een ontheffing of vergunning en denkt mee in het opstellen van mitigerende en compenserende maatregelen voor beschermde soorten. In de winter doet zij veel werk in GIS met betrekking tot Natura 2000 gebieden en de verspreiding van weidevogels en ganzen binnen de provincie.

 

088 00 64 467
06 33 33 45 99
c.vandentempel@natuurlijkezaken.nl

Productoverzicht

In een halve dag alles leren over kleine marterachtigen en hun bescherming.
Boerenerven Natuurwetgeving Soortbescherming
Participatie
Na de training inventarisen medewerkers en vrijwilligers zelf flora en fauna.
Natuurbeheer Natuurwetgeving
Participatie