Meer dieren en planten in de Gemeente Haarlem

< Blogoverzicht
9 november 2016 door Dirk Tanger

De Gemeente Haarlem wil meer soorten dieren en planten in en rond de stad. In haar Ecologisch Beleidsplan heeft ze de ambitie uitgesproken om de biodiversiteit te bevorderen. Spaarnelanden is het onderhoudsbedrijf dat het groenbeheer in de gemeente op zich neemt. Maar hoe voer je het groenbeheer nou zo uit dat er ruimte komt voor meer verschillende soorten?

Er bestond bij Spaarnelanden een behoefte aan ecologische kennis om het groenbeheer zo uit te voeren dat de doelstellingen van de gemeente werden gehaald. Hier kwam Natuurlijke Zaken in beeld. Wij hebben de specialistische ecologische kennis in huis die hier goed van pas komt.

Ik zorg ervoor dat er concrete plannen worden uitgewerkt om de diversiteit aan soorten te vergroten. De plaatselijke natuur- en milieuorganisaties kunnen hierover meedenken in een gezamenlijk overleg met de gemeente. Als de fase van plannen maken, is afgerond, gaan we over tot actie.

Bloemzaad in de berm, bollen in de grond

Het ecologisch groenbeheer voeren we samen met Spaarnelanden uit. Zo hebben we gerealiseerd dat er drie kilometer aan berm is ingezaaid met bloemzaad en bollen. De bloemen zorgen in het vroege voorjaar voor nectar voor insecten. En natuurlijk is het ook een mooi gezicht, zo’n fleurige berm.

Door na het maaien, het maaisel een paar dagen te laten liggen, valt het zaad eruit en krijgt het de kans om weer te ontkiemen. Het weghalen van het maaisel (na die paar dagen) is ook essentieel. Zo zorgen we namelijk voor een lagere voedselrijkdom en dit heeft weer een hogere soortenrijkdom tot gevolg. We adviseren dus niet alleen over hoe de berm moet worden ingezaaid, maar ook over het toekomstige beheer.

Ook hebben we in de eerste week van oktober 181.600 bollen in de gemeente geplant. Dit doen we om het bloeiseizoen te verlengen. Op die manier verlengen we ook de periode waarin de wilde bijen en andere insecten stuifmeel en nectar kunnen vinden. En de wilde bijen kunnen evenals de honingbijen, zoals we allemaal weten, wel een steuntje in de rug gebruiken.

Foto: Joke Huijser-Spekken

Grutto’s en andere weidevogels

Via een voorgesteld pakket met maatregelen willen we proberen meer grutto’s naar de Oud-Spaarndammerpolder te halen. Het plaatsen van een vossenraster, het regelmatig snoeien van de bomen in de omgeving en pas gaan maaien als de kuikens kunnen vliegen, zijn voorbeelden van de aanbevelingen die we doen. Het is de verwachting dat ook andere soorten zoals de kievit, scholekster, tureluur, graspieper en slobeend profiteren van de door ons voorgestelde aanpak.

Onderhoud rietland

In de Poelpolder stond een rietland op het punt om dicht te groeien met bomen. Daarmee dreigden bijzondere planten- en diersoorten uit dat gebied te verdwijnen. Door jonge boomopslag te verwijderen en het riet te maaien, hebben we het tij gekeerd. Dotterbloemen, rietorchis, rietzanger en waterral krijgen nu weer volop de kans.

Dit zijn goede voorbeelden van onze toegevoegde waarde: met onze ecologische kennis helpen wij de Gemeente Haarlem om haar doel (een grotere biodiversiteit) te bereiken.

Gerelateerde producten

Een bestekklaar ecologisch beheerplan dat u veel geld bespaart.
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer Recreatie Soortbescherming
Advies
Lagere beheerkosten en mooiere bermen met bloemen, kruiden, vlinders en wilde bijen.
Ecologisch beheer
Uitvoering
Weidevogels verdienen de beste bescherming.
Natuurbeheer Soortbescherming
Advies