Nieuwe economische kansen voor agrariërs in Laag-Holland

< Blogoverzicht
3 juni 2016 door Roel van Gerwen

Natte teelten kunnen een aanvulling vormen of een alternatief bieden voor de bedrijfsactiviteiten van melkveehouders in Laag Holland. En kunnen bovendien de bodemdaling in veenweidengebieden tegengaan. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een marktonderzoek dat we samen met Water, Land en Dijken hebben uitgevoerd in het kader van het Innovatie Programma Veen (IPV). Een programma waarin wij experimenteren met een niew multifunctioneel agrarisch bedrijf in veenweidegebieden.

Natte teelten zijn interessant voor de markt

De resultaten van de marktverkenning bieden interessante aanknopingspunten om met paludicultuur, oftewel natte teelten te gaan experimenteren in een pilot. Ook veeteelt met een aangepast waterpeil en peil gestuurde drainage biedt mogelijk kansen. Vandaar dat binnen het IPV juist de combinatie van veeteelt en natte teelten wordt onderzocht. In de marktverkenning is goed gekeken hoe natte teelten aansluiten op markttrends en in hoeverre deze teelten concurrerend zijn met andere teelten op de wereldmarkt. Er is ook een dialoog met het bedrijfsleven opgestart, waarin wordt verkend hoe productketens tussen agrariër en consument kunnen worden ontwikkeld. Als resultaat hiervan heeft een groot aantal bedrijven een intentieverklaring getekend voor het testen en ontwikkelen van nieuwe producten en opzetten van ketens. Paliducultuurgewassen bieden ook een duurzaam alternatief voor bestaande producten: bijvoorbeeld veenmos als vervanger voor tuinturf dat nu vooral wordt afgegraven in de Baltische staten, lisdodde als alternatief voor glaswol-isolatieplaten of Azolla in de toekomst mogelijk zelfs als vleesvervanger voor menselijk consumptie.

Meer informatie lezen over dit onderwerp? Download dan het persbericht over de marktverkenning IPV hieronder.

Gerelateerde producten

Stel uw grond veilig als natuurgebied en ontvang een vergoeding van de provincie.
Boerenerven Cultuurhistorie Natuurbeheer
Advies
Voor planning en uitvoer van het beheer van uw park, bos of natuurgebied.
Ecologisch beheer Natuurbeheer Recreatie Waterbeheer
Uitvoering
Weidevogels verdienen de beste bescherming.
Natuurbeheer Soortbescherming
Advies