Herstel duinrellen gemeente Bergen

Betere afvoer van water en meer ruimte voor natuur

Er is geen gemeente waar zoveel duinrellen zijn als Bergen. Duinrellen zijn beekjes die het kwelwater uit de duinen afvoeren. Vaak bevatten ze heel schoon water en zijn ze een belangrijk leefgebied voor zeldzame dieren en planten. Duinrellen zijn ook functioneel. Ze helpen ons nog steeds om het droog te houden in de binnenduinrand. Problemen met wateroverlast kunnen in veel gevallen worden opgelost door duinrellen in eer te herstellen of ze beter te beheren. In de gemeente Bergen worden ze bovendien als belangrijke cultuurhistorische elementen in het landschap gekoesterd.

Advies als basis

Veel duinrellen zijn gedempd of verstopt. In opdracht van de gemeente Bergen hebben de onderzoekers van Natuurlijke Zaken de huidige situatie en knelpunten in kaart gebracht. Op basis van deze analyse is een advies opgesteld van mogelijke verbeteringen. Daar waar kansen liggen kunnen duinrellen opnieuw worden uitgegraven. Ook het aanleggen van gelijdelijke taluds werd geadviseerd. Zo ontstaat er meer ruimte voor water tijdens perioden van overlast. Het verwijderen van barrieres zoals stuwen, slecht functionerende duikers en hoge beschoeiingen kan de vrije beweging van het water en het leven in en om de rel sterk verbeteren.

Uitvoering op vier terreinen

Uit het advies is een uitvoeringsproject voortgekomen, grotendeels gefinancierd door de gemeente Bergen. Op het terrein van vier particulieren tussen Bergen en Groet zijn duinrellen hersteld. Samen met ecologisch adviesbureau Bakker & Ten Haaf hebben we gezorgd voor het inmeten, ontwerp en het aanvragen van de vergunningen, inlcusief directievoering in het veld. Ook is een brochure voor bewoners ontwikkeld om andere pariculiere terreineigenaren verder op weg te helpen. De eerste vier uitvoeringsplannen zijn een goede start. Wij hopen de komende jaren meer duinrellen binnen de gemeente te herstellen.

 

 Stroombed vlakken en vullen met zand bij smalle rel
Klimopwaterranonkel in ondiep, schoon water.

Verflauwing van taluds zodat rellen meer ruimte krijgen

Voortplantingsplek rugstreeppad dankzij verbreding

Meer ruimte voor natuur

De duinrellen van Bergen kennen een rijk en gevarieerd planten- en dierenleven. Dankzij het herstelproject wordt er meer ruimte gerealiseerd voor deze soorten die elders in Noord-Holland zeldzaam of minder algemeen zijn. Planten zoals Klimopwaterranononkel, Paarbladig fonteinkruid, Holpijp, Beekpunge en Groot moerasscherm worden vaak aangetroffen bij de rellen van Bergen. Amfibieën soorten zoals Bruine kikker, Groene kikker, Gewone pad, Rugstreeppad en Kleine watersalamander zijn goed vertegenwoordigd in de omgeving van duinrellen. Ook vinden we verschillende waterinsecten, die aangepast zijn aan stromend water, zoals de Beekloper, de Waterroofkever en Vlokreeftjes. Deze soorten kunnen prooi zijn van verschillende vogels en zoogdieren die foerageren bij duinrellen.
 


Dit project is gerealiseerd in samenwerking met:

   

  • Duinrellen
  • Water
  • Waterafvoer
  • Herstelproject

Gerelateerde producten

Een realistisch advies voor hogere natuurwaarden van uw watersystemen en aangepast beheer.
Gebiedsontwikkeling Waterbeheer
Advies
Een mooi overzicht van alle beschermde soorten in uw gebied.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming Waterbeheer
Onderzoek

Onze aanpak bij dit project

  • Vooraf gedegen onderzoek naar de mogelijkheden
  • Benutten van bestaande subsidies
  • Uitvoering volgens het ecologisch werkprotocol
  • Voorlichting en betrekken van bewoners