Natuurvriendelijke oevers Heerhugowaard

Meer biodiversiteit in een stadswijk

De Gemeente Heerhugowaard klopte bij Natuurlijke Zaken aan met een vraag. In de Molen- en Rivierenwijk wilde de gemeente graag iets doen voor de natuur. De waterpartijen waren met harde beschoeiingen uitgevoerd en de biodiversiteit was laag. De gemeente had zelf niet de kennis en ervaring in huis om dit zelfstandig op te pakken. Kees Dekker, projectleider bij Natuurlijke Zaken toog daarop het veld in. De biodiversiteit kon zeker beter. Hij maakte na een uitvoerige inventarisatie een schetsontwerp voor de herinrichting van 23 oevers. De locaties met ruimte voor de natuur werden in kaart gebracht en de waterdiepten en bestaande oeverprofielen werden opgemeten. De beschoeiing stak ongeveer 35 cm boven water uit, een onnatuurlijke overgang van land naar water en een belemmering voor veel dieren en planten. Voor waterplanten was de waterdiepte van 50 cm ook te groot.

Advies

Natuurlijke Zaken stelde voor het water bij de oever te verontdiepen, delen van de beschoeiing weg te halen of in de grond te drukken en de oevers af te vlakken. Er ontstaat zo een plek waar water- en oeverplanten kunnen groeien en dat trekt allerlei insecten en amfibieën aan. Ondiep water warmt tevens sneller op wat gunstig is voor veel macrofauna, amfibieën en vissen. Ook kunnen dieren als egels en eenden makkelijker uit het water komen. Kees Dekker adviseerde ook enkele bomen te verwijderen. Dat klinkt wat tegenstrijdig, maar bomen in een oever geven schaduw en belemmeren de groei van oeverplanten. Tevens verrijken ze met afgevallen blad de oeverzone. Iets wat we liever niet zien. De boomsoorten in de groenstrook zijn bovendien vaak uitheems.

Directievoering

Het voorstel werd besproken met de gemeente Heerhugowaard en goedgekeurd. De volgende opdracht aan Natuurlijke Zaken bestond uit het voeren van de directie bij de uitvoering van het project. Er werd gekozen voor drie standaard profielen: flauw talud, plas-dras op locaties waar weinig ruimte is en een vooroever.

Foto's laten het verloop van de uitvoering zien

 

Ter informatie aan de omwonenden zijn twee borden geplaatst.

Riet en ruigte wordt gemaaid en op hopen gezet.

Beschoeiingen worden verwijderd.

Met trilblok worden de palen geplaatst en later de gehele constructie naar beneden gedrukt tot 20 cm onder water. 

Aanpassing van de taluds waar voldoende ruimte is.

Hier is het graafwerk gereed.

Tot slot werden de oevers ingeplant met oeverplanten en ingezaaid met een akkermengsel en de natte delen met een oevermengsel.

 

Dit project werd gerealiseerd in opdracht van:

Gerelateerde producten

Een realistisch advies voor hogere natuurwaarden van uw watersystemen en aangepast beheer.
Gebiedsontwikkeling Waterbeheer
Advies
Een effectieve aanpak van oeverafslag met meer ruimte voor natuur.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurbeheer Natuurlijke tuinen Waterbeheer
Uitvoering
Effectieve en kostenbewuste leiding van uw projecten in het groen.
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurwetgeving Recreatie Soortbescherming Waterbeheer
Uitvoering

Onze aanpak bij dit project

  • Alleen daar oevers aanpassen waar dat makkelijk kan
  • Tijdig publiek informeren
  • Inventarisatie, dieptemetingen en directievoering door één persoon