Van Regen naar Zegen in Heemskerk

Afkoppelen regenwater

Als gevolg van de klimaatverandering neemt het aantal zware buien toe in omvang en intensiteit. Dit leidt tot een steeds grotere belasting van het riool en tot overlast in gebieden waar het hemelwater onvoldoende snel afgevoerd kan worden. Het water kan niet goed in de bodem infiltreren, oppervlakte water kan onvoldoende snel weggemalen worden waardoor vijvers en sloten overstromen. Riolen stromen over en dragen bij aan de overlast en vermesting van het water.

Waar mogelijk wordt door gemeenten geïnvesteerd in gescheiden stelsels, waarbij hemelwater geloosd wordt op het oppervlaktewater of infiltreert in de bodem. Ook wordt er geïnvesteerd in de capaciteit van gemalen. Naast deze maatregelen blijft het van belang om ook aan de bron maatregelen te nemen. Het verhogen van de berging of infiltratiecapaciteit om te voorkomen dat al het hemelwater tegelijk het riool of het oppervlaktewater bereikt.

Eigen verantwoordelijkheid

Natuurlijke Zaken en de gemeente Heemskerk voeren een project uit om meer water op te vangen voordat het het riool ingaat. Het doel van dit project is om burgers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen tegen wateroverlast. Dit doen we door een educatief programma voor basisscholen te ontwerpen en implementeren. Vanuit het oogpunt dat de ouders via de kinderen makkelijker bereikt kunnen worden. Uiteindelijk leidt het educatief programma tot een tentoonstelling of maquette gemaakt door de leerlingen. De ouders kunnen er kennis van nemen en inspiratie opdoen. In een vervolg op dit project kunnen we ouders, als zij dat wensen, begeleiden in het daadwerkelijk afkoppelen van hun regenpijp en benutting van het water in de tuin.

Foto: Rioned

Gerelateerde producten

Betrokken bewoners en medewerkers leveren een positieve bijdrage aan uw project.
Gebiedsontwikkeling Landschap Waterbeheer
Participatie
Een realistisch advies voor hogere natuurwaarden van uw watersystemen en aangepast beheer.
Gebiedsontwikkeling Waterbeheer
Advies
Een effectieve aanpak van oeverafslag met meer ruimte voor natuur.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurbeheer Natuurlijke tuinen Waterbeheer
Uitvoering

Onze aanpak bij dit project

  • Bewoners betrekken bij oplossing
  • Via de kinderen de ouders bereiken
  • Eén aanspreekpunt voor opdrachtgever